AUDIKA ÜGYFÉLAJÁNLÓ PROGRAM

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződés Feltételek elnevezésű dokumentumban (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek, valamennyi, a Mediszintech Audiológia Kft., 1132 Budapest, Visegrádi utca 31., 4. em. (továbbiakban: Programszervező)  Audika Ügyfélajánló programjában (továbbiakban: Ügyfélajánló program) résztvevő személyre (továbbiakban: Résztvevő) irányadóak. Az Ügyfélajánló programban való részvétel a jelen ÁSZF elfogadását jelenti.

Az ÁSZF a Szervező www.audika.hu domain név alatt üzemeltetett honlapján ismerhető meg.

Jelen ÁSZF 2023. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a 2019. november 20. napjától az Ügyfélajánló programban részt vevő ajánló és ajánlott ügyfelekre alkalmazandóak. Az ÁSZF módosítása esetén a Programszervező a módosított ÁSZF szövegét legalább 8 (nyolc) nappal a hatályba lépése előtt a www.audika.hu oldalon közzéteszi.

I. Ügyfélajánló program

1. A programban résztvevő felek

1.1.

A Mediszintech Audiológia Kft. mint az Ügyfélajánló program megszervezője és valamennyi Audika Halláscentrum üzlethálózatához tartozó halláscentrum (továbbiakban: Halláscentrum) (továbbiakban együttesen: Szervező).

1.2.

Ajánló- és ez által az ajándékra jogosult személy az a nagykorú, cselekvőképes személy, aki a Szervezőnél igénybe vett szolgáltatás vagy vásárolt termék által a Szervezőnél regisztrált saját ügyfél, aki ezáltal jogosulttá válik az I. fejezet 2. pontnak megfelelően az ajánlószelvény használatára és ez által az Ügyfélajánló programban való részvételre (továbbiakban: Ajánló).

1.3.

Az ajánlott ügyfél, az a személy, aki az – Audika Ügyfélajánló című füzethez tartozó kitöltött ajánlószelvénnyel igazolt – Ajánló ajánlása alapján, bármely Halláscentrumban a társadalombiztosító által nem támogatott hallókészüléket vásárol (továbbiakban: Ajánlott ügyfél).

2. A program leírása

2.1. Az ajánlás szintjei

A meghirdetett Ügyfélajánló program keretében az Ajánlónak lehetősége nyílik arra, hogy minél több Ajánlott ügyfelet gyűjtsön össze és az összegyűjtött Ajánlott ügyfelek számának megfelelően, a programban kialakított 3 szinten található ajándékok közül választhasson. Az Audika Ügyfélajánló című füzetben (továbbiakban: Programfüzet) megjelölt ajándékok közül választhat 1-et az Ajánló. Az egyes szintek száma, az összes Ajánlott ügyfél számának felel meg és bármennyi ügyfél ajánlható. Ajánlott ügyfél után abban az esetben választható ajándék, amennyiben megfelel az ajándék megszerzésére való jogosultság I. fejezet 2.2. pontban leírt feltételeinek. Egy Ajánlott ügyfél után az Ajánló az első szinten lévő ajándékot választhatja, két Ajánlott ügyfél után a második szinten lévő ajándékot választhatja, három Ajánlott ügyfél után a harmadik szinten lévő ajándékot választhatja.

2.1. Ajánlószelvény

Amennyiben valaki a Halláscentrumból beszerzett Programfüzet részét képező – az Ajánló adataival a jelen pontnak megfelelően kitöltött – ajánlószelvénnyel (továbbiakban: Ajánlószelvény) rendelkezik és bármely Halláscentrum felkeresését követően társadalombiztosító által nem támogatott hallókészüléket vásárol, abban az esetben az Ajánló a Programfüzetben található első Ajánlott ügyfél után járó, első szinten feltüntetett ajándékra lesz jogosult.

A programban csak a Programfüzet részét képező pontosan és jól olvashatóan kitöltött Ajánlószelvény vesz részt.

Amennyiben az Ajánlószelvény elfogyna, bármely Halláscentrumban újak kérhetők.

2.2. A jogosultság megszerzése az ajándékra

Az Ajánlott ügyfél bármely Halláscentrum felkeresésekor az Ajánlószelvény bemutatását követően, és annak alapján, a felkeresett Halláscentrumban dolgozó munkatárs rögzíti az Ajánló adatait az ajánlásokat nyilvántartó rendszerben. Az Ajánló az ajándékra azt követően válik jogosulttá, hogy az Ajánlott ügyfélnek a hallókészüléket a Szervező kiszámlázta. A kiszámlázással egyidejűleg az ajánlásokat nyilvántartó rendszerben egy új ügyfélajánlás automatikusan jóváírásra kerül, és erre a rendszer a Szervező munkatársát is figyelmezteti. A Szervező a sikeres ügyfélajánlásról telefonon, vagy hivatalos levélben értesíti az Ajánlót, aki ettől az időponttól kezdve jogosult lesz az Ajánlott ügyfél/ügyfelek után járó ajándék kiváltására.

2.3. Az ajándék kiváltása

Az ajándék kiváltására az ajánlott ügyfélszámnak megfelelő szintig kerül sor. Amennyiben az Ajánló az első Ajánlott ügyfél után, az első szinten található ajándékot kívánja választani, ezt az igényét akár telefonon, akár személyesen – a program ideje alatt bármikor – jelezheti a Szervezőnek.

Adott szint elérésével az Ajánló nem köteles kiváltani a számára megszerezhető ajándékot. Amennyiben az Ajánló első Ajánlott ügyfél után járó ajándék kiváltási lehetőségével nem kíván élni, úgy a kívánt szint eléréséig tovább gyűjtheti az Ajánlott ügyfelek számát, egészen addig, amíg a kívánt szintet el nem éri.

Amennyiben az Ajánló az adott szinten található ajándékot kiváltja, az addig összegyűjtött Ajánlott ügyfelek száma törlődik, és az ajánlás és gyűjtés elölről kezdődik. Az utolsó szint elérését követően, az ajánlás és gyűjtés elölről kezdődik.

Egy Ajánlott ügyfél a vásárolt hallókészülékek számától függetlenül egy ajánlott személynek minősül.

A kiválasztott ajándék átvételére a II. fejezet 4.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

II. Az Ügyfélajánló program szabályai

1. A Programban való részvétel feltételei

1.1.

A Programban való részvétel nem kötelező, a Szervezőnél igénybe vett szolgáltatás vagy termék vásárlása semminemű kötelezettséget nem keletkeztet a Programban való részvételre.

1.2.

A Programban kizárólag a Szervező által regisztrált saját ügyfelek vehetnek részt.

1.3.

A Szervező dolgozói és azok rokonai a Programban érvényesen nem vehetnek részt.

1.4.

Az Ajánló a Programban való egyidejű részvételre jogosult.

2. A Programban résztvevő halláscentrumok

A Programokban valamennyi Halláscentrum részt vesz. A Halláscentrumok listája a www.audika.hu honlapon található meg.

3. A Program időtartama

A Program 2019. november 20-án határozatlan időre lép hatályba. A Szervező ezt a határozatlan időtartamot bármikor jogosult határozott időre módosítani, de erről írásban előzetesen köteles tájékoztatást nyújtani.

A Program befejezését a Szervező a megfelelő értesítés mellett szabadon határozza el. A Program befejezéséről szóló értesítést a Szervező – a befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a www.audika.hu honlapon közzéteszi. Az értesítés tartalmazza a megszűnés részletes feltételeit és határidejét. A 30 napos megszüntetési időszak letelte után további Ajánlott ügyfél már nem gyűjthető.

4. Az ajándékok

4.1.

Amennyiben valamelyik – a Programfüzetben feltűntetett – ajándék tartós hiánya mutatkozik, Szervező jogosult helyette azonos árkategóriájú, hasonló ajándékot biztosítani.

4.2.

Az ajándékok esetleges hibáiért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Program összeállításánál a Szervező a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el az ajándékok kiválasztásában és leírásában. Az esetleges nyomdahibákért, a termékek minőségéért és beválthatóságáért Szervező nem tartozik felelősséggel.

A Programfüzetben szereplő képek kizárólag tájékoztató jellegűek.

4.3.

Amennyiben az ajándékra jogosult Ajánló, valamely olyan ajándékot választ ki, amely igényének bejelentésekor már nem áll Szervező rendelkezésére, abban az esetben Szervezőt felelősség nem terheli, azonban a II. fejezet 4.1. pontnak megfelelően helyettesítő ajándékot ajánl fel az Ajánló részére.

4.4.

A kiválasztott ajándékot a jogosult Ajánló a Szervező telefonos értesítését követően, a lakóhelyéhez legközelebb eső – vagy a Résztvevő által választott – Halláscentrumban jogosult átvenni. Az ajándék megérkezéséről és annak átvételéről a Szervező telefonon értesíti. A jogosult Ajánló a kiválasztott ajándék postai kiküldését is kérheti az általa megadott címre.

4.5.

A Programban szereplő ajándékok köre változhat. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Programfüzetben szereplő ajándék helyett azonos árkategóriájú, hasonló ajándékot nyújtson.

4.6.

Az ajándékok forintértéke a promóció érvényességi ideje alatt változatlan. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben vagy új programfüzet kibocsátása esetén, az ajándékok forintértékét, illetve magát a kínálatot megváltoztassa.

4.7.

A Program működésével és az ajándékokkal kapcsolatos felvilágosítást a Résztvevők (mind az Ajánló mind az Ajánlott ügyfél) a Halláscentrum Ügyfélszolgálatától kaphatnak a megkeresés módjától függően a 06 1 686 2017 telefonszámon, elektronikus úton az info@audipont.hu e-mail címen, vagy személyesen bármelyik Halláscentrumban.

4.8.

Az ajándék készpénzre nem váltható.

5. Panaszok kezelése

Amennyiben bármely Résztvevő részéről, a Programmal kapcsolatban a II. fejezet 4.7. pontban szereplő elérhetőségeken panasz érkezik, abban az esetben a Szervező ügyfélszolgálata köteles a panaszt kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a panaszt tevőt a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban értesíteni. A Résztvevő panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

6. Adatvédelem

Szervező a Résztvevő adatait, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles kezelni. A rendelkezésére álló adatokat kizárólag saját adatbázisában tárolja és kizárólag saját célra használja fel, harmadik fél részére nem adja ki. Az Ajánló az Ajánlószelvény kitöltésével hozzájárul az adatai kezeléséhez; ennek keretében az Ajánlószelvény kitöltésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő adatkezelési tájékoztatást, valamint a www.audika.hu oldalon fellelhető általános Adatkezelési

Tájékoztatót, amelynek alapján az Ajánló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Programban való részvétel érdekében megadott adatait a Programszervező – a jelen ÁSZF-ben foglalt eltérésekkel – az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.

A megadott személyes adatok közül a születési dátum a játékban való részvétel feltételéül szabott betöltött 18. életév ellenőrzését, a név, lakcím, telefonszám az Ügyfélajánló programban történő részvétel esetén a kapcsolattartást szolgálják, amennyiben ugyanis az Ajánló az I. fejezet 2. pont alapján jogosulttá válik ajándék kiváltására, ezen elérhetőségi adatok szükségesek a kapcsolatfelvételhez. A fenti személyes adatokat a Szervező az ajándékutalványok átvételéről készített nyilvántartásban is rögzíti a jogszabályi kötelezettségére tekintettel.

Az Ajánló az Ajánlószelvény kitöltésével, azaz az Ügyfélajánló programban történő részvétellel, és amennyiben ajándék kiváltására válik jogosulttá, akkor a Szervezőnek az ajándék kiváltása céljából történő megkeresésére válaszolásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Szervezők a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozza fel.

Az Ajánló kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Az Ajánló jogosult az adatkezelési hozzájárulása visszavonására, azonban ebben az esetben az Ügyfélajánló programban a továbbiakban nem jogosult részt venni. Ha az Ajánló úgy dönt, hogy kivonja magát az Ügyfélajánló programból, szándékát a kapcsolat@audika.com email címen tudja megtenni.

A Szervező az Ügyfélajánló programban résztvevőkről egy zárt adatbázist hoz létre, amely adatbázis az Ügyfélajánló program lezárását követő 30 napon belül törlésre kerül.

Szervező mint adatkezelő az adatok kezelése, feldolgozása során mindvégig betartja az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseit. Az adatkezelésre egyebekben, különös tekintettel az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre – a jelen ÁSZF-ben foglalt eltérésekkel – a www.audika.hu oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató irányadó.

7. A Program megszűnése

Amennyiben az Ajánló a továbbiakban nem kíván az Ügyfélajánló programban részt venni, az Ügyfélajánló programot bármikor szabadon abbahagyhatja, felmondhatja. Amennyiben ehhez az Ügyfélajánló program felmondásakor hozzájárult, és a későbbiekben mégis úgy dönt, hogy az Ügyfélajánló programot folytatni szeretné, a korábbi ajánlásainak számát tovább növelheti, tovább gyűjtheti, azok nem vesznek el, kivéve, ha a 6. pontnak megfelelően kérte az adatai törlését.

8. Egyéb

Szervező jelen ÁSZF változtatásának jogát fenntartja.